• Укр/Рус/Eng

Кам’янське бюро правової допомоги інформує!

 

Об­ста­вини, за наявності яких, мож­на дос­тро­ко­во при­пи­ни­ти та ро­зір­ва­ти до­го­вір орен­ди зем­лі.

У ч. 1 ст. 93 Зе­мель­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни заз­на­че­но, що пра­во орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки — це зас­но­ва­не на до­го­во­рі стро­ко­ве плат­не во­ло­дін­ня і ко­рис­ту­ван­ня зе­мель­ною ді­лян­кою, не­об­хідною орен­да­ре­ві для про­вад­ження під­при­єм­ниць­кої та ін­шої ді­яль­нос­ті. Стат­тею 14 За­ко­ну Ук­ра­їни «Про орен­ду зем­лі» виз­на­че­но, що до­го­вір орен­ди зем­лі ук­ла­да­єть­ся у пись­мо­вій фор­мі і за ба­жан­ням од­ні­єї із сто­рін мо­же бу­ти пос­відче­ний но­та­рі­аль­но. Пра­во орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки під­ля­гає дер­жавній ре­єс­тра­ції та ви­ни­кає з мо­мен­ту ці­єї ре­єс­тра­ції. Іс­тотни­ми умо­ва­ми до­го­во­ру орен­ди зем­лі є:

 • об’єкт оренди;
 • строк дії договору;
 • розмір орендної плати із зазначенням її індексації;
 • способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення та відповідальність за її несплату.

За зго­дою сто­рін у до­го­во­рі мо­жуть заз­на­ча­ти­ся й ін­ші умо­ви (од­носто­рон­ня від­мо­ва від до­го­во­ру, пра­во су­бо­рен­ди та ін.).

Під­ста­ви при­пи­нен­ня до­го­во­ру орен­ди зем­лі за­пи­са­ні у ст. 31 За­ко­ну Ук­ра­їни «Про орен­ду зем­лі»:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • викупу земельної ділянки для суспільних потреб та примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
 • поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря;
 • смерті фізичної особи-орендаря, засудження його до позбавлення волі та відмови осіб, до яких переходить право оренду земельної ділянки, від виконання укладеного договору оренди земельної ділянки;
 • ліквідації юридичної особи-орендаря;
 • відчуження права оренди земельної ділянки заставодержателем;
 • набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій іншою особою земельній ділянці;
 • припинення дії договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства (щодо договорів оренди землі, укладених у рамках такого партнерства).

До­го­вір орен­ди зем­лі мо­же бу­ти ро­зір­ва­ний за зго­дою сто­рін. Ро­зір­вання до­го­во­ру орен­ди зем­лі в од­носто­ронньому по­ряд­ку не до­пус­ка­єть­ся, як­що ін­ше не пе­ред­ба­че­но за­ко­ном або са­мим до­го­во­ром. На ви­мо­гу од­ні­єї зі сто­рін до­го­вір орен­ди мо­же бу­ти дос­тро­ко­во ро­зір­ва­ний за рі­шен­ням су­ду, в ра­зі не­ви­ко­нан­ня сто­ро­на­ми обов’яз­ків, пе­ред­ба­че­них За­ко­ном Ук­ра­їни «Про орен­ду зем­лі» та умо­ва­ми до­го­во­ру, в ра­зі ви­пад­ко­во­го зни­щен­ня чи пош­коджен­ня об’єк­та орен­ди, яке іс­тотно пе­реш­коджає пе­ред­ба­че­но­му до­го­во­ром ви­ко­рис­танню зе­мель­ної ді­лян­ки, а та­кож на під­ста­вах, виз­на­че­них Зе­мель­ним ко­дек­сом та ін­ши­ми за­ко­на­ми Ук­ра­їни. У ра­зі ро­зір­вання до­го­во­ру зо­бов’язан­ня сто­рін при­пи­ня­ють­ся.

При ро­зір­ванні до­го­во­ру орен­ди зем­лі з іні­ці­ати­ви орен­да­ря орен­до­да­вець має пра­во на от­ри­ман­ня орен­дної пла­ти на зем­лях сіль­сько­гос­по­дарсь­ко­го приз­на­чен­ня за шість мі­ся­ців, а на зем­лях не­сіль­сько­гос­по­дарсь­ко­го приз­на­чен­ня – за рік, як­що про­тя­гом заз­на­че­но­го пе­рі­оду не на­дій­шло про­по­зи­цій від ін­ших осіб на ук­ла­ден­ня до­го­во­ру орен­ди ці­єї ж зе­мель­ної ді­лян­ки на тих са­мих умо­вах, за ви­нят­ком ви­пад­ків, ко­ли ро­зір­вання до­го­во­ру бу­ло обу­мов­ле­но не­ви­ко­нан­ням або не­на­леж­ним ви­ко­нан­ням орен­до­дав­цем до­го­вір­них зо­бов’язань.

У ра­зі ро­зір­вання до­го­во­ру орен­ди зем­лі за по­год­женням сто­рін кож­на сто­ро­на має пра­во ви­ма­га­ти в ін­шої сто­ро­ни від­шко­ду­ван­ня по­не­се­них збит­ків від­по­від­но до за­ко­ну. Пе­ре­хід пра­ва влас­ності на орен­до­ва­ну зе­мель­ну ді­лян­ку до ін­шої осо­би (у то­му чис­лі в по­ряд­ку спад­ку­ван­ня), ре­ор­га­ні­за­ція юри­дич­ної осо­би-орен­да­ря не є під­ста­вою для змі­ни умов або при­пи­нен­ня до­го­во­ру, як­що ін­ше не пе­ред­ба­че­но до­го­во­ром орен­ди зем­лі.

У ви­пад­ку при­пи­нен­ня або ро­зір­вання до­го­во­ру орен­ди зем­лі орен­дар зо­бов’яза­ний по­вер­ну­ти орен­до­дав­це­ві зе­мель­ну ді­лян­ку на умо­вах, виз­на­че­них до­го­во­ром. Орен­дар не має пра­ва ут­ри­му­ва­ти зе­мель­ну ді­лян­ку для за­до­во­лен­ня сво­їх ви­мог до орен­до­дав­ця.

Як­що орен­дар не ви­ко­нав обов’яз­ку що­до умов по­вер­нення орен­до­дав­це­ві зе­мель­ної ді­лян­ки, він зо­бов’яза­ний від­шко­ду­ва­ти орен­до­дав­цю зав­да­ні збит­ки.

По­зи­ва­чу не­об­хідно по­да­ва­ти по­зов­ну за­яву про ро­зір­вання до­го­во­ру орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки. По­зов­на за­ява по­да­єть­ся до су­ду пер­шої ін­стан­ції за міс­цем роз­та­шу­ван­ня зе­мель­ної ді­лян­ки. До по­зов­ної за­яви не­об­хідно до­лу­чи­ти та­кі до­ку­мен­ти:

 • копію позовної заяви;
 • копію договору оренди землі;
 • копію державного акта на право власності на земельну ділянку;
 • копію грошової оцінки земельної ділянки;
 • підтвердження сплати судового збору.

За по­дан­ня по­зов­ної за­яви про ро­зір­вання до­го­во­ру орен­ди зе­мель­ної ді­лян­ки фі­зич­ною осо­бою спла­чу­єть­ся су­до­вий збір. Заз­на­чи­мо, що май­но­ві спо­ри, сто­ро­на­ми в яких є юри­дич­ні осо­би, а та­кож гро­ма­дя­ни, що здій­сню­ють під­при­єм­ниць­ку ді­яль­ність без ство­рен­ня юри­дич­ної осо­би і в ус­та­нов­ле­но­му по­ряд­ку на­бу­ли ста­ту­су суб’єк­та під­при­єм­ниць­кої ді­яль­нос­ті, роз­гля­да­ють­ся гос­по­дарсь­ки­ми су­да­ми, а всі ін­ші — в по­ряд­ку ци­віль­но­го су­до­чинс­тва, крім спо­рів, зок­ре­ма, що­до ос­каржен­ня рі­шень, дій чи без­ді­яль­нос­ті суб’єк­тів влад­них пов­но­ва­жень при ре­алі­за­ції ни­ми уп­равлінсь­ких фун­кцій у сфе­рі зе­мель­них пра­во­від­но­син, ви­рі­шен­ня яких згід­но з пун­кта­ми 1, 3 ч.1 ст. 17 Ко­дек­су ад­мі­ніс­тра­тив­но­го су­до­чинс­тва від­не­се­но до ком­пе­тен­ції ад­мі­ніс­тра­тив­них су­дів.

Інформацію надано Кам’янським бюро правової допомоги: м. Кам’янка вул. Декабристів, 2 каб. 7 тел. (04732)6-11-48

 

 • Переглядів: 102