• Укр/Рус/Eng

Положення про постійні комісії

Додаток
до рішення районної ради
від 11.12.2015 р. № 2-6/VII

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ (вордовський документ)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ
(із внесеними змінами та доповненнями від 18.03.2016 року № 6-2/VII)

Це положення визначає порядок діяльності постійних і тимчасових контрольних комісій Кам’янської районної ради VIІ скликання, розроблено та діє разом із Законом України «Про статус депутатів місцевих рад та регламентом Кам’янської районної ради»

Розділ І. Загальні положення.
1. Постійні комісії ради

1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються за пропозицією голови районної ради з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2. Постійні комісії обираються на першій сесії ради на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради. Чисельний склад постійних комісій визначається радою, але повинен бути не менше 5 депутатів.
4. Депутат може входити до складу лише однієї постійної комісії.
5. При необхідності рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельність, переобрати персональний склад постійних комісій.
6. Депутати працюють в комісіях на громадських засадах.
7. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
8. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом Кам’янської районної ради та положенням про комісії, що затверджується радою.
9. Постійні комісії діють у відповідності із ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регламенту роботи районної ради і цього положення.

Розділ ІІ. Загальні повноваження постійних комісій.

1. Відповідно до компетенції, визначеної цим положенням, постійні комісії районної ради:
– розглядають на своїх засіданнях та готують висновки та рекомендації по проектах нормативних та інших актів районної ради, незалежно від суб’єкта їх внесення;
– здійснюють загальний контроль за виконанням районного бюджету в частині, що відноситься до їх компетенції;
– постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб на посади керівників підприємств, установ, організацій, які знаходяться в комунальній власності районної ради та пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
2. Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд районної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.
3. Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.
Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
4. Постійні комісії аналізують, узагальнюють, систематизують заяви, звернення, скарги фізичних і юридичних осіб з питань що належать до компетенції комісій, готують пропозиції щодо поліпшення діяльності органів місцевого самоврядування.
5. Жодна постійна комісія не може виступати від імені ради.

Розділ ІІІ. Права постійних комісій ради

Для реалізації своїх повноважень постійні комісії ради мають право:

1.Створювати із свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань, що вносяться на розгляд комісії;
2. Створювати експертні групи з залученням необхідних фахівців для підготовки висновків з питань, що належать до компетенції комісії;
3. Провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії ради;
4. Мати право обов’язкового слова від комісії при розгляді будь-якого питання на сесії ради, що має пряме чи опосередковане відношення до компетенції комісії;
5. Підтримувати зв’язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших районних, міських чи сільських рад, делегувати своїх представників до складу делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад чи Верховної Ради України;
6. Брати участь у роботі конференцій, семінарів, інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.

Розділ ІV. Структура постійної комісії.

1. Постійні комісії обираються радою у складі голови і членів комісії.
2.Обрання заступника, голови і секретаря комісії проводиться на першому засіданні відповідної комісії шляхом відкритого голосування за пропозицією голови комісії чи членів комісії. Обраною вважається особа за яку віддали голоси більшість із присутніх членів комісії.
3. Обрання заступника голови і секретаря комісії затверджується на пленарному засіданні шляхом повідомлення.
4. Голова комісії:
– скликає і веде засідання комісії;
– пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних для засідання матеріалів;
– дає доручення членам комісії;
– запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, представників громадськості, спеціалістів з відповідних питань;
– представляє комісію у відношеннях з іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами;
– організовує роботу з виконання рішень комісії;
– інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті в порядку реалізації рекомендацій комісії;
– інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради тощо.
Голова комісії може бути відкликаний рішенням ради шляхом голосування на пленарному засіданні сесії ради, якщо за це рішення проголосувало більше половини загального складу ради.
Пропозиції з відкликання голови комісії вносяться:
– особисто головою комісії шляхом подання письмової заяви ;
– головою ради;
– членами відповідної постійної комісії у кількості більше половини її чисельного складу;
– групою депутатів у кількості не менше 1/3 депутатів від загального складу депутатів ради.
Пропозиція про відкликання голови комісії подається в письмовій формі з обґрунтуванням причин відкликання.
У випадку відкликання голови постійної комісії він залишається членом
комісії, якщо рада не прийняла інше рішення.
5. Заступник голови комісії:
– виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;
– бере участь з правом дорадчого голосу у засіданнях президії ради в разі відсутності голови або неможливості ним виконувати свої повноваження з поважної причини;
– здійснює оперативний контроль за виконанням рекомендацій постійної комісії;
– координує діяльність депутатських робочих груп у разі їх створення;
– узагальнює матеріали перевірок, інших документів, які надходять до комісії;
– веде протокол засідання комісії у разі відсутності на засіданні секретаря комісії.
6. Секретар комісії:
– веде протокол засідання постійної комісії;
– відповідає за організацію діловодства комісії;
– організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;
– повідомляє членам комісії про дату, час і місце засідання комісії.

Розділ V. Організація роботи постійних комісій

1. Засідання постійної комісії

1. Засідання постійної комісії є основною формою її роботи і скликається головою комісії згідно з планом роботи комісії, по мірі потреби або у зв’язку з проведенням надзвичайної чи позачергової сесії ради, але не рідше одного разу у квартал.
2. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням голови ради або за ініціативою 1/3 членів комісії.
3 . Виконавчий апарат ради після отримання звернення голови ради або ініціативної групи з членів комісії зобов’язаний сповістити голову комісії та усіх членів комісії про проведення її засідання, про дату і час, які вказані у зверненні або іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати, заявленої у зверненні.
4. Засідання комісії є право чинним, якщо у ньому бере участь не менше половини депутатів від складу комісії.
5. Головує на засіданнях її голова, а у разі його відсутності – заступник голови.
6. Рішення комісії, що ухвалюються у вигляді висновків та рекомендацій приймаються шляхом голосування більшістю голосів від складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником.

2. Порядок проведення засідання комісії.

1. Комісії проводять свої засідання у дні, визначені планом роботи комісії у приміщенні, визначеному та закріпленому за комісією головою ради.
2. Проект порядку денного засідання комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд чергової сесії ради. плану роботи комісії та пропозицій голови ради, членів комісії, депутатських фракцій та груп.
3. Порядок денний засідання комісії приймається на початку засідання шляхом голосування. До початку процедури голосування кожен член комісії може внести до порядку денного будь-яку кількість змін, доповнень і поправок з питань, що належать до компетенції комісії.
Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти нього не заперечує більшість членів комісії.
4. Засідання комісій проводяться відкрито. Про необхідність закритого обговорення питання ухвалюється окреме рішення комісії.
5. Постійні комісії можуть застосовувати виїзну форму проведення засідань.

3. Рішення постійної комісії.

1. Рішення комісії приймаються шляхом голосування після всебічного обговорення та вивчення питань, що розглядаються.
2. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу постійної комісії.
3. Рішення ухвалюється у формі висновків, рекомендацій та постанов.
4. Рішення у формі висновків приймається при розгляді питань, віднесених до компетенції комісії і стосується підготовки проектів нормативних актів до розгляду радою (в тому числі щодо призначення чи обрання посадових осіб).
Висновки комісії є обов’язковими для розгляду сесією ради, головою та виконавчими органами ради.
5. Рекомендації ухвалюються комісіями щодо питань, які стосуються контрольної діяльності комісії, наслідків перевірок, що проводились за ініціативою чи за участю комісії і стосуються внесення змін у діяльність органів влади, підприємств, установ, організацій і посадових осіб, що розміщені або проводять свою діяльність на території району.
Рекомендації повинні містити обґрунтування, конкретні пропозиції і терміни їх впровадження.
Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду органами і посадовими особами, яким вони надсилаються і які зобов’язані дати відповідь про результати розгляду і вжиті заходи у встановлений комісією термін.
6. У формі постанов, більшістю членів комісії, ухвалюються рішення, що стосуються внутрішньої діяльності комісії: обрання заступника та секретаря комісії, створення підкомісій, робочих та експертних груп, затвердження планів роботи комісії тощо.
7. Рішення комісії підписується її головою, а у разі його відсутності – заступником.

4. Протоколи засідання комісії

1. Кожне засідання комісії оформляється протоколом, який веде секретар комісії.
2. До протоколу вноситься:
– дата та місце проведення засідання комісії;
– прізвища присутніх на засіданні членів комісії;
– прізвища і посади інших присутніх;
– порядок денний ;
– стислий виклад перебігу розгляду та обговорення питань (прізвища тих, хто виступав, стисло сформульовані ними пропозиції, результати голосування, окремі думки членів комісії);
– результати голосування по кожному із рішень.
3. До протоколу у вигляді додатків додаються :
– ухвалені рішення (висновки, рекомендації чи постанови);
– особливі думки членів комісії не згодних з прийнятими рішеннями;
– інформаційні, довідкові та інші матеріали з порядку денного.
4. Протокол оформляється у двох примірниках і не пізніше трьох робочих днів після проведення засідання передається голові комісії на підпис.
5. Один примірник протоколу, належним чином оформленого та підписаного, зберігається у справах ради, другий – у справах комісії.
6. У випадку проведення спільного засідання кількох комісій протокол засідання оформляється кожною комісією окремо, підписується головами комісій, що брали участь у спільному засіданні та головуючим на такому засіданні.

5. Спільне засідання комісій

1. За дорученням ради, чи за власною ініціативою може проводитись спільне засідання двох чи більше комісій ради.
2. У випадку проведення спільного засідання кількох комісій головуючий на засіданні та секретар засідання визначаються за взаємним погодженням.
3. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.
4. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення за яке проголосувала більшість від складу у кожній комісії, що брала участь у спільному засіданні. У цьому випадку оформляється спільне рішення комісій, яке підписується головами комісій.
5. У випадку, коли результати голосування по окремих чи усіх рішеннях є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній комісії.

6. Слухання в постійній комісії ради

1. Слухання в постійній комісії ради є особливою формою засідання комісії, за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу всіх можливих варіантів вирішення питання, яке є надзвичайно складним, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її частини.
2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів ради з питань, що належать до компетенції комісії.
3. Слухання мають відкритий характер і у місця їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.
4. Порядок проведення слухання визначається відповідною комісією на своєму засіданні.

Розділ VІ. Порядок роботи комісії

1. Планування роботи комісії.

1. Постійна комісія планує свою роботу ( поточне планування – на квартал – півріччя; перспективне – на рік) , узгоджуючи свої плани з планами роботи ради.
2. План роботи затверджується на засіданні комісії. До плану роботи комісії питання включаються після обговорення пропозицій членів комісії, висловлених на її засіданні усно чи поданих для обговорення в письмовій формі, з визначенням строку підготовки питання і відповідального за підготовку питання.

2. Порядок вивчення питання

1. Комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради дає доручення членам комісії або створює підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості та спеціалістів.
2. Керівники підзвітних чи підконтрольних районній раді органів, підприємств, установ і організацій, представники яких залучаються до роботи у складі підготовчих комісій чи робочих груп, зобов’язані у термін, визначений у рішенні про створення такої комісії чи групи, направити до її складу свого представника.
3. Комісія має право направити керівникам органів, підприємств, установ і організацій, підзвітних і підконтрольних районній раді, запит, підписаний головою (заступником голови комісії) з метою отримання інформації чи відповіді по суті питання яке вивчається.
Запит реєструється у виконавчому апараті районної ради і може пересилатись поштою через апарат районної ради або іншим способом, визначеним комісією.
4. При отриманні запиту щодо питання яке готує комісія, відповідні керівники зобов’язані у семиденний термін надати письмову відповідь по суті звернення.
5. Члени комісії, керівники підготовчих комісій чи робочих груп, які за дорученням комісії вивчали питання або готували проект рішення районної ради, зобов’язані у термін, встановлений комісією, узагальнити матеріали з питання, що вивчалося або готувалося, підготувати письмову довідку чи відповідний проект рішення.

Розділ VІІ. Функціональна спрямованість комісій

1. Перелік постійних комісій

Рішенням 2 сесії Кам’янської районної ради VIІ скликання утворені такі постійні комісії районної ради:

– з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, зв’язків з об’єднаннями громадян та органами місцевого самоврядування, законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю та антикорупційної політики;

– з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій;

– з питань роботи господарського комплексу, сільського господарства та земельних відносин, обслуговування населення та соціального розвитку села, розвитку і підтримки підприємництва в районі;

– з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення;

– з питань освіти, культури, засобів масової інформації, у справах молоді та спорту.

1. Постійна комісія районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, зв’язків з об’єднаннями громадян та органами місцевого самоврядування, законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю та антикорупційної політики.

1. Розглядає пропозиції та готує проекти рішень ради щодо внесення змін до регламенту районної ради, цього положення, інших нормативних актів, що стосуються роботи ради, її постійних та тимчасових контрольних комісій, депутатської діяльності та дотримання норм депутатської етики;
2. Здійснює аналіз ефективності роботи ради депутатів, постійних комісій та вносить пропозиції щодо її удосконалення.
3. За дорученням районної ради готує висновки з питань, пов’язаних з гарантіями депутатської діяльності, відкликанням депутата та достроковим припиненням повноважень голови районної ради, його заступника інших посадових осіб, що обираються районною радою.
4. За поданням голови районної ради попередньо розглядає кандидатури осіб, що пропонуються для обрання, затвердження, призначення чи погодження радою, готує висновки з цих питань.
5. Розглядає заяви і скарги депутатів, пов’язані з їх депутатською діяльністю.
6. Спільно з виконавчим апаратом районної ради організовує і проводить навчання (семінари, тренінги) з питань депутатської діяльності та етики для депутатів органів місцевого самоврядування.
7. Розглядає звернення громадян щодо депутатської діяльності окремих депутатів та роботи районної ради, готує висновки і рекомендації по даних питаннях.
8. Надає консультації, підтримку депутатам всіх місцевих рад з питань нормативно-правового регулювання депутатської діяльності.
9. Перевіряє ведення протоколів засідань постійних комісій ради та надає їм, при потребі, методичну допомогу.
10. За дорученням ради, або з власної ініціативи попередньо розглядає проекти програм по забезпеченню законності, правопорядку, боротьби зі злочинністю та з інших питань, віднесених до відання комісії.
11. Розглядає звіти про виконання цільових програм, віднесених до її компетенції, здійснює поточний контроль за їх виконанням.
12. Приймає участь в розробці та здійсненні комплексних програм та заходів по забезпеченню законності та правопорядку, боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, прав громадян на території району.
13. Взаємодіє з органами суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод та законних інтересів громадян.
14. Попередньо розглядає питання щодо звернення до суду по визнанню незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районної ради та її органів.
15. Сприяє діяльності правоохоронних органів (поліції, прокуратури, суду, управління юстиції, з окремих питань – СБУ) по додержанню законності, охороні прав і законних інтересів громадян в районі. За дорученням ради або з власної ініціативи заслуховує звіти керівників правоохоронних органів по забезпеченню ними законності, охорони громадського порядку, прав і законних інтересів громадян, боротьби зі злочинністю в районі. Проводить аналіз діяльності правоохоронних органів на цих напрямах.
16. Розробляє для розгляду радою пропозиції щодо стану законності, прав громадян, правопорядку та боротьби зі злочинністю. За дорученням ради або з власної ініціативи готує проекти рішень ради і пропозиції з питань, які належать до компетенції комісії, готує і подає висновки з питань, переданих комісії на розгляд.
17. Перевіряє виконання рішень ради, сприяє проведенню в життя актів органів державної влади і управління вищого рівня, контролює в межах повноважень ради дотримання законодавства України.
18. В межах повноважень ради перевіряє роботу правоохоронних органів на території ради, подає по результатах перевірки висновки, пропозиції на розгляд їх керівників.
19. Попередньо розглядає питання щодо кандидатур осіб, які пропонуються на обрання, затвердження на посади керівників підприємств, установ та організацій, які знаходяться у комунальній власності ради, готує заключення з цих питань.
20. За результатами вивчення, перевірки готує висновки, рекомендації на
розгляд керівників підприємств, організацій, установ, а при необхідності, на розгляд ради.
21. Готує рекомендації, висновки, проекти рішень ради щодо налагодження співпраці політичних партій, громадських організацій та об’єднань громадян, що діють на території району.
22. Здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає керівництву районної ради та депутатам ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;
– розробляє заходи протидії корупції та контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території району, антикорупційного законодавства в межах, передбачених законодавством;
– бере участь у відкритих зустрічах керівників територіальних органів поліції з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях району, міста та сіл з метою налагодження ефективної співпраці між поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням;
– здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом до компетенції постійної комісії;
– проводить антикорупційну експертизу проектів та чинних актів рішень органів місцевого самоврядування;
– здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в межах району;
звітує перед радою про проведену роботу.

2. Постійна комісія з питань бюджету,
соціально-економічного розвитку та інвестицій

1. Вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради, програм і контролює питання соціально-економічного розвитку району, питання щодо його фінансового забезпечення та питання інвестиційної політики.
2. Основними напрямами роботи комісії є:
– попередній розгляд та внесення на розгляд сесії ради програм соціально-економічного розвитку району, цільових програм з інших питань самоврядування з висновками та рекомендаціями комісії;
– здійснення контролю за забезпеченням виконавчою владою збалансованого економічного та соціального розвитку району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
– розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності району, з внесенням до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;
– попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на території району, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення, у разу потреби, цих питань на розгляд сесії ради з висновками та рекомендаціями комісії;
– внесення пропозицій до планів підприємств і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, з питань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком, задоволення потреб населення;
– попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради проекту районного бюджету з висновками та рекомендаціями комісії;
– здійснення контролю за дотриманням установленого порядку фінансування видатків із районного бюджету, за виконанням бюджету і цільовим використанням бюджетних та позабюджетних коштів, за виконанням програм соціально-економічного та культурного розвитку району, інших цільових програм;
– щоквартальне затвердження письмових звітів райдержадміністрації про хід і результати виконання бюджету;
– попередній розгляд фінансових показників і пропозицій щодо складання проекту районного бюджету ;
– організація здійснення, відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до районного бюджету, позабюджетних фондів та цільових спеціалізованих рахунків на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності ;
– попередній розгляд, затвердження та надання висновків щодо інвестиційних проектів на території району, вжиття заходів щодо сприяння здійсненню в районі інвестиційної діяльності;
– попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради питань про внесення змін та доповнень до районного бюджету, змін напрямів використання позабюджетних фондів та відкриття нових окремих рахунків з висновками та рекомендаціями комісії;
– попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради питань про звіт голови райдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, інших цільових програм з висновками та рекомендаціями комісії;
– попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради питання щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел;
– попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради питань про відчуження відповідно до закону комунального майна, передачу в оренду
– або під заставу об’єктів комунальної власності, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку з висновками та рекомендаціями комісії;
– попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради питань про створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів (служб) з висновками та рекомендаціями комісії;
– попередній розгляд та внесення на затвердження сесії ради питання про розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між бюджетом міста та сіл району, районним бюджетом;
– інвестиційної політики, інформованості населення, підприємств, організацій, установ про роботу комісії по залученню інвестицій в район;
– розроблення проектів рішень ради та підготовка висновків та рекомендацій з питань, включених у порядок денний роботи сесії і віднесених до відання комісії;
– створення підприємств комунальної власності, спільних підприємств, в тому числі із закордонними інвесторами.
3. За результатами вивчення, перевірки готує висновки, рекомендації на розгляд керівників підприємств, організацій, установ, а при необхідності, на розгляд ради.

3. Постійна комісія з питань роботи господарського комплексу, сільського господарства та земельних відносин, обслуговування населення та соціального розвитку села, розвитку і підтримки підприємництва в районі 

1. За дорученням ради, або з власної ініціативи попередньо розглядає проекти програм з соціально-економічного розвитку району, стабілізації виробництва і надання послуг та з інших питань, віднесених до відання комісії. Попередньо вивчає і вносить пропозиції щодо підготовки на розгляд ради питань, які стосуються:
– втілення науково-технічного прогресу;
– іноваційно-інвестиційних проектів;
– передового досвіду в промисловості;
– будівництві, транспорті, зв’язку;
– житлово-комунального господарства та покращення їх роботи;
– розвитку сільськогосподарського виробництва та соціально-економічного розвитку села;
– реалізації державної політики в галузі охорони та використання земель;
– забезпечення дотримання природоохоронного законодавства при використанні і збереженні всіх видів природоохоронних ресурсів на території району.
2. Розглядає звіти про виконання програм, здійснює поточний контроль за їх виконанням.
3. Вивчає, готує і контролює питання з:
– стану та розвитку промисловості, будівництва, транспорту та зв’язку;
– житлово-комунального господарства;
– об’єктів тепло та електропостачання;
– дорожнього господарства;
– розвитку інфраструктури району.
– визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів комунальної власності, управління комунальною власністю, продажу, передачі в оренду або під заставу, що забезпечують потреби територіальних громад, які знаходяться в управління районної ради, а також придбання таких об’єктів згідно чинного законодавства;
– торгівельного та побутового обслуговування населення;
– захисту прав споживачів;
– організації та проведення експертиз, здійснення контролю за дотриманням правил, норм в галузі підприємницької діяльності;
– передового досвіду в сфері малого та середнього бізнесу, сприяє його розвитку;
– державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та дозвільної системи;
– стану та розвитку сільськогосподарського виробництва та соціально – економічного розвитку села;
– впровадження передового досвіду по нарощуванню виробництва продукції рослинництва та тваринництва;
– виявлення додаткових резервів і можливостей розвитку галузі;
– підготовки висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок державної власності, що проводиться органами виконавчої влади;
– координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
– розпорядження землями на праві спільної власності відповідних територіальних громад;
– організації землеустрою та затвердження землевпорядних проектів;
– встановлення і зміни меж сіл;
– вирішення земельних спорів;
– інших питань в галузі земельних відносин відповідно до закону;
– стану природного середовища району;
– обмеження чи припинення (тимчасово) господарської діяльності підприємств, установ, організацій в разі порушень ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;
– надання дозволів на спеціальне використання природних резервів місцевого значення;
– дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначених для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях.
4. Головним завданням комісії є сприяння економічному розвитку району посиленню його соціальної спрямованості, поглиблення взаємодії органів виконавчої та представницької влади з суб’єктами господарювання у створенні стійких стимулюючих основ високо динамічного оновлення економіки.
5. Відповідно до поставленого завдання комісія:
– сприяє створенню організаційних, економічних, інших необхідних умов беззбиткової роботи промислових підприємств, транспорту, зв’язку, житлово-комунального комплексу та інших;
– ініціює розгляд матеріалів, пов’язаних з аналізом фінансово-господарського стану підприємств з метою своєчасного вжиття заходів щодо його покращення;
– пропонує в установленому порядку заходи щодо удосконалення процедур відновлення виробництв та послуг;
– розглядає пропозиції органів виконавчої влади, підприємств та підприємців щодо доцільності проведення досудової санації, визначення шляхів реструктуризації, погашення кредиторської заборгованості, можливостей щодо надання державної підтримки підприємствам, вирішення соціальних проблем.
6. Комісія при розгляді віднесених до її відання питань має право:
– отримувати відповідно до законодавства інформацію від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;
– залучати в установленому порядку до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, спеціалістів наукових установ і організацій.
– запрошувати на свої засідання представників юридичних осіб, з питань, які вносяться для вирішення на розгляд комісії.

4. Постійна комісія з питань освіти, культури, засобів масової інформації,
у справах молоді та спорту

1. За дорученням ради, або з власної ініціативи попередньо розглядає проекти програм, рішень з питань освіти, науки, засобів масової інформації, прогнозні показники бюджету щодо згаданих галузей у районі, звіти про виконання програм і бюджету, вивчає також питання про стан освіти у молодіжних організаціях, розглядає проекти програм, рішень з питань культури, туризму у справах молоді та спорту, прогнозні бюджетні показники щодо згаданих галузей у районі. Попередньо розглядає звіти про виконання програм і бюджету, вивчає питання про стан культури, розвитку туризму та інших питань, віднесених до відання комісії.
2. Вивчає діяльність підконтрольних раді відповідних установ і організацій незалежно від форм власності, їх посадових осіб, представляє в результаті перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності – на розгляд президії, сесії районної ради.
3. Попередньо вивчає і розробляє пропозиції при підготовці та розгляді радою питань, пов’язаних із:
– роботою шкіл, дошкільних та позашкільних закладів
– роботою підприємств засобів масової інформації, їх фінансовим забезпеченням;
– висвітленням проблем громадян та територіальних громад у засобах масової інформації;
– бюджетним забезпеченням функціонування закладів освіти, реалізації молодіжної політики;
– забезпеченням виконання мовного законодавства України;
– роботою будинків культури, клубів, бібліотек, музеїв;
– роботою в організаціях і колективах фізичної культури та спорту;
– бюджетним забезпеченням щодо функціонування закладів культури у сфері охорони історико-культурного середовища;
– забезпеченням виконання мовного законодавства України.
4. Вивчає питання забезпечення доступності освіти, реформування молодіжних організацій, гласності, свободи слова, використання державної мови.
5. Вносить пропозиції з питань налагодження зацікавленої взаємодії ради з відповідними закладами і організаціями з метою поліпшення підготовки кадрів, їх розстановки, розвитку матеріально-технічної бази, бере участь у проведенні заходів, що сприяють зміцненню кадрів, їх професійному зростанню.

5. Постійна комісія з питань охорони здоров’я
та соціального захисту населення

1. Вивчає, попередньо розглядає, готує проекти рішень ради і контролює питання з:
– розробки та внесення пропозицій щодо раціонального використання бюджету при фінансуванні закладів охорони здоров’я;
– розробки спільно з центральною районною лікарнею районних програм з актуальних питань охорони здоров’я;
– внесення пропозицій щодо фінансування медичного забезпечення ветеранів війни і праці, соціально незахищених верств населення, особливо людей похилого віку і дітей;
– розробки цільових програм з питань охорони здоров’я, зайнятості населення та соціального захисту населення.
2. Здійснює контроль за виконанням рішення ради з питань:
– охорони здоров’я (включаючи питання діяльності закладів охорони, забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
– соціального захисту населення (включаючи питання діяльності закладів соціального захисту населення, соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у тому числі в питанні побутового обслуговування;
– медичного страхування;
– санітарно-епідеміологічного забезпечення населення;
– материнства та дитинства (виключаючи питання соціального захисту дітей та сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків;
– зайнятості населення та заходів щодо соціального захисту населення від безробіття);
– соціального захисту працівників галузі охорони здоров’я та соціального захисту населення.
Попередньо розглядає питання реформування галузі охорони здоров’я.
3. Сприяє в здійсненні заходів щодо покращення умов життя ветеранів війни і праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітних сімей, готує пропозиції щодо соціального захисту працівників галузі охорони здоров’я, попередження професійних захворювань медичних працівників, сприяє здійсненню заходів щодо кадрового забезпечення медичними працівниками в районі.
4. Бере участь в розробці і здійсненні заходів щодо покращення умов праці і побуту жінок.
5. Готує пропозиції щодо раціонального використання трудових ресурсів, а також розвитку системи працевлаштування та професійної перепідготовки.
6. Заслуховує керівників профільних організацій і установ про організацію роботи з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Голова ради                                       С.Сундуков