• Укр/Рус/Eng

Положення про президію районної ради

Положення про президію районної ради (вордовський документ)

Додаток
до рішення районної ради
від 11.12.2015 р. № № 2-7/VII

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ РАЙОННОЇ РАДИ

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1. Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради, розглядає питання поточної роботи ради у період між сесіями.

2. Президія утворюється сесією ради і у своїй діяльності підзвітна районній раді. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій, голова районної державної адміністрації (за згодою).

3. У своїй діяльності президія керується Конституцією України,
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішеннями ради, іншими законодавчими актами, а також цим Положенням.

4. Президію очолює голова районної ради, у разі його відсутності – заступник голови районної ради.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРЕЗИДІЇ

1. Засідання президії скликаються головою районної ради (у випадку його відсутності – заступником голови) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочними при наявності не менше як двох третин від її складу.
У випадку відсутності з поважних причин голови постійної комісії у засіданнях президії може брати участь заступник голови комісії з правом дорадчого голосу. Засідання президії відкриває і веде голова ради або його заступник.

2. Список осіб, запрошених на засідання президії визначає голова ради або його заступник, попередньо погодивши його з членами президії районної ради.
3. Президія районної ради здійснює, такі основні повноваження:
– погодження пропозицій щодо скликання чергових і позачергових сесій, їх порядку денного, попередній розгляд матеріалів сесій, узгодження проектів рішень з усіх питань, що вносяться на розгляд ради;
– вироблення пропозицій щодо перспективних і поточних питань діяльності ради та її органів;
– організація та контроль виконання рішень ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, наказів виборців, звернень громадян;
– координація діяльності постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради;
– сприяння діяльності депутатських груп і депутатів, забезпечення умов, для здійснення ними своїх повноважень, організації роботи по проведенню всеукраїнських та місцевих референдумів, опитувань громадян, виборів органів державної влади і місцевого самоврядування, обговоренню громадянами проектів законодавчих актів;
– підготовка пропозицій щодо кандидатур голів постійних комісій, в разі виникнення питань пов’язаних з депутатськими повноваженнями та інших осіб, яких обирає або затверджує рада;
– розгляд пропозицій щодо забезпечення взаємодії районної ради з райдержадміністрацією, радами інших рівнів, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян.
4. За підсумками розгляду питань президія приймає рішення, які мають рекомендаційний характер. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні президії і підписуються головуючим на засіданні.

5. Для виконання завдань, передбачених цим Положенням, президія ради має право:
– залучати спеціалістів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян за погодженням з їх керівниками для вивчення і розгляду питань, що належать до її компетенції;
– одержувати в установленому порядку від районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств. організацій і установ інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

6. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат ради.

Голова ради                С.Сундуков