• Укр/Рус/Eng

Регламент районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 11.12.2015 р. № 2-5/VII

РЕГЛАМЕНТ 7 СКЛИКАННЯ (вордовський документ)

 

РЕГЛАМЕНТ

Кам’янської районної ради  VII  скликання

(із внесеними змінами та доповненнями від 18.03.2016 року № 6-1/VII, від 02.12.2016 року  №12-18/VІІ, від 23.12.2016 року №14-18/VІІ, від 23.05.2017 року №18-13/VІІ, від 27.04.2018 року №31-15/VІІ).

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності районної ради

 

 • Кам’янська районна рада (далі — Рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Кам’янського району, у межах повноважень, визначених чинним законодавством, а також повноважень, переданих Раді сільськими та міською радами Кам’янського району.
  • Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування від 15.10.1985 р. (ратифікованого Законом України № 452/97 від 15.07.1997), законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеві вибори», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформа­ції», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.
  • Регламент Кам’янської Ради VIIскликання (далі — Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання голови Ради, заступників голови Ради, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.
  • Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.
  • До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.
  • У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.
  • У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

 

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

 

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих і державних інтересів;
 • виборності;
 • правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;
 • державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;
 • судового захисту прав місцевого самоврядування;
 • підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3.

3.1. Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2. Відкритість та гласність роботи Ради, її президії, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публі­кації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень в районних друкованих засобах масової інформації, на офіційному сайті Ради та у інший визначений Радою спосіб.

 

Стаття 4 .

Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від її загального складу. У разі, якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу районної ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.

 

Стаття 5.

Запит на інформацію — це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

У разі, якщо  запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

ГЛАВА ІІ.   СЕСІЇ  РАДИ.

 

Стаття 6.

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. За дорученням ради постійні комісії ради можуть проводити свої засідання в перервах пленарного засідання ради.

 

Стаття 7.

7.1.     Сесії ради (крім першої) скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

7.2.     У разі немотивованої відмови голови ради, або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради.

7.3.     Сесія ради може бути скликана також за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

У цьому випадку голові ради  або його заступнику подається заява, яка підписується особисто кожним депутатом, який входить до ініціативної групи по скликанню сесії, або ж підписана головою районної державної адміністрації

7.4. У випадках, якщо сесія ради не скликається головою ради, чи заступником голови ради у двотижневий строк, передбачені регламентом на вимогу суб’єктів, зазначених в даній статті, сесія може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

7.5.     Рішення про скликання сесії ради доводиться до депутатів персонально, а  до населення через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань які передбачається внести на розгляд сесії.

7.6.     Сформований порядок денний сесії доводиться до відома депутатів персонально за 10 днів. Депутати мають право ознайомитись, отримати проект порядку денного сесії у виконавчому апараті районної ради.

7.7.     На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, голова ради або його заступник може при необхідності в усній формі інформувати депутатів про стан справ в районі, про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів,  з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів.

Обговорення цих повідомлень не проводиться. На запитання і відповіді відводиться до 20 хвилин.

 

7.8. Проекти рішень ради, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на

розгляд районної ради, надаються депутату не пізніше як за 5 днів до початку сесії, або на його прохання пересилаються електронною поштою.

 

 

Стаття 8.

 

8.1.     Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається  позачергова сесія  ради.

8.2.     Позачергова сесія скликається головою ради за власною ініціативою, за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

8.3.     Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, що пропонуються для розгляду.

8.4.     Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках – за один день.

8.5.  Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації в день

сесії.

 

Стаття 9. Закриті пленарні засідання Ради

9.1. У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

9.2. На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, за запрошенням ради – прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

9.3. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

9.4. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

 

Стаття 10. 

10.1.   Засідання ради відкриває,  веде і закриває голова або його заступник, а в разі неможливості чи відмови їх від виконання цих функцій – один з депутатів за рішенням ради.

10.2.   Засідання ради розпочинається о 10-й годині і закінчується о 18-й годині, включаючи перерви на 15 хвилин через кожні  півтори  години роботи і обідню перерву тривалістю до однієї години, якщо радою не буде прийняте інше рішення.

10.3. Рада проводить пленарні засідання у місці, яке визначається у розпорядженні голови Ради щодо проведення конкретного пленарного засідання. Кожне пленарне засідання розпочинається з проголошенням хвилини мовчання за загиблими в АТО. Після відкриття сесії,а також після оголошення головуючим про закриття сесії звучить Державний Гімн України.

10.5.   Пропозиції щодо призупинення роботи сесії вносяться головою ради, постійною комісією ради, депутатськими групами, депутатами. Рішення про час поновлення роботи сесії приймається разом з прийняттям рішення про її призупинення більшістю голосів присутніх на сесії депутатів ради.

10.6. Вимоги групи депутатів про перерву в роботі сесії перед голосуванням по проекту рішення, з якого необхідні консультації, на час не більше 20 хвилин, задовольняються без голосування.

10.7. Головуючий на сесії:

 • забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього регламенту;
 • керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;
 • надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок; у разі порушень виступаючими регламенту має право його попередити або позбавити слова;
 • при можливості надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію і записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу. Виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.
 • може, за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;
 • оголошує письмові запити, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим регламентом;
 • проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії, і оголошує його результати;
 • дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради;
 • має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за грубе порушення порядку;
 • організовує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими групами для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи сесії;
 • підписує протокол засідання сесії.

Під час виконання своїх обов’язків головуючий не повинен коментувати виступи, виявляти своє ставлення до висловлених пропозицій, намагатися вплинути  на ставлення депутатів до виступаючих чи вступати з ними в полеміку.

Головуючий може звернутися до виступаючих з питаннями щодо уточнення висловлених ними пропозицій, які мають бути поставлені  на голосування.

Головуючий має право  зупинити виступаючого, зробити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує Регламент, правила депутатської етики, або виступає не по суті питання, яке обговорюється. У разі, якщо зауваження не  мають  впливу, головуючий має право  позбавити виступаючого слова.

Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

10.8. Пленарні засідання ради і засідання постійних комісій проводяться державною мовою.  Діловодство ведеться на державній мові.

10.9. У разі необхідності та за пропозицією голови Ради, підтриманою більшістю депутатів від загального складу Ради, промовцю, який не володіє державною мовою, може бути дозволено виступати мовою, якою він володіє.

 

 

 

 

 

Стаття 11.

11.1.   Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Участь депутатів у засіданні підтверджується їх підписами при реєстрації, яка проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.  В разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий за погодженням з президією ради переносить проведення засідання на інший день, але не більше ніж на два тижні.

Про неможливість прибуття на засідання депутат має повідомити про це головуючого.

Не допускається залишати пленарне засідання депутатами без попереднього узгодження з головуючим.

11.2.   Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за годину до відкриття засідання ради. При необхідності реєстрація також може проводитися перед голосуванням і після перерви перед кожним засіданням ради.

 

Стаття 12

12.1. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проекту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням. Документи, що подаються до Ради пізніш як за 20 днів до відкриття сесії, на розгляд сесії та постійних комісій Ради не виносяться, крім виняткових випадків, передбачених п. 7 цієї статті.

Проекти рішень районної ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті  Кам’янської  районної ради або на сайтах розробників в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації” для вивчення депутатами і підготовки до обговорення, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

Проекти рішень після їх розгляду постійними комісіями візуються головою ради, керуючим справами та  працівником відповідальним  за підготовку проекту рішення. Крім того, проекти рішень візуються в необхідних випадках заступниками голови районної державної адміністрації, керівниками установ та організацій, які забезпечують виконання даних рішень. У разі незгоди зазначених посадових осіб з проектами рішення, вони подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення. З урахуванням висновків комісії (комісій) голова ради, формуючи проект порядку денного сесії, приймає рішення про включення питання до проекту порядку денного. .

12.2. Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Кам’янської районної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.

Суміжними комісіями є комісії, повноваження яких, згідно з Положенням про постійні комісії Кам’янської районної ради, безпосередньо пов’язані з питаннями, що готуються профільною комісією на розгляд Ради.

Профільна та суміжні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються голо­вою Ради або Радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії Ради.

12.3. У випадках, передбачених законодавством, до проекту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб, органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй Радою повноважень, звіти прокурорів відповідного рівня, інших посадових та службових осіб, зобов’язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.

12.4. Перелік питань, які планується винести на розгляд пленарного засідання Ради, розглядається президією районної Ради. За наслідками розгляду президією Ради проекту порядку денного сесії надаються рекомендації щодо внесення на розгляд пленарного засідання певного переліку питань.

12.5. На засіданнях президії, засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проектів рішень Ради, зокрема:

 • проектів, розроблених районною державною адміністрацією – заступники голови районної державної адміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, а у виняткових випадках – уповноважені ними особи;
 • проектів, розроблених фракціями – керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;
 • проектів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями – голова комісії або уповноважена комісією особа.

12.6. У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.

12.7. У виняткових випадках, після видання розпорядження голови Ради про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

 • про затвердження або внесення змін до районного бюджету;
 • кадрові питання;
 • у разі необхідності можуть бути внесені пропозиції щодо вирішення невідкладних питань.

Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), голови районної Ради або голови районної державної адміністрації одною третиною депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 13.

13.1.   На час проведення сесії рада з присутніх депутатів обирає відкритим голосуванням секретаріат сесії. Пропозиції щодо кількісного і персонального складу секретаріату вносить голова ради. Рішення про обрання секретаріату сесії приймається більшістю присутніх депутатів.

 

13.2. Веде протокол сесії, в разі необхідності підрахунок голосів з процедурних питань та  здає протоколи виконавчому апарату ради, який додається до протоколу сесії, фіксує результати поіменного голосування.

 

 

 

Стаття  14.

14.1. Відповідно  до затвердженого порядку денного виголошується доповідь, а також, у передбачених випадках, співдоповідь або інформація з питань порядку денного.

Після закінчення виступу доповідача, співдоповідача  депутати можуть подавати усні чи письмові запитання щодо уточнення оголошених відомостей, окремих положень доповіді, інформації тощо.

Усні питання задаються після надання депутату слова головуючим на сесії. Письмові подаються головуючому і на його розсуд оголошуються або передаються доповідачу. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання слова головуючим, є неприпустимими і до уваги не беруться.

14.2. Час для доповідей, співдоповідей, інформацій, виступів визначається радою. Як правило, для доповіді надається до 40 хвилин  (в окремих випадках цей час може бути збільшено), співдоповіді – до 15 хвилин, інформації – до 10 хвилин, виступу – до 7 хвилин.

У разі необхідності після закінчення часу виступу головуючий може на прохання виступаючого  поставити питання  про продовження часу виступу на голосування.

14.3. Перед завершенням роботи сесії  може відводиться час до 10 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються..

14.4. Голова ради, його заступник, голови постійних і тимчасових комісій з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу, але не більше 5 хвилин, продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

14.5. Депутат з одного питання може виступити не більше двох разів. Допускається передача права на виступ іншій особі. Перед виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище і від якої районної організації політичної  партії.

Якщо оратор перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.

14.6. При розгляді радою питань соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету, звітів про їх виконання обов’язково заслуховуються доповіді, співдоповіді і проводиться їх обговорення.

14.7. З усіх питань державного, адміністративного, господарського і соціально-культурного будівництва, що розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії чи кількох постійних комісій ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

14.8. Рішення про проведення дебатів з обговорюваного питання приймається  радою. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.

Депутатові після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

Депутати з обговорюваного питання можуть передати головуючому записки із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

14.9. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про перехід до голосування. З цього моменту слово може надаватись тільки щодо процедурних питань способу чи порядку голосування.

 

 

Стаття 15.

15.1. З обговорюваних питань рада приймає рішення. Рішення ради не повинні суперечити Конституції України і чинному законодавству.

15.2. Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів. У разі порушення процедури голосування , або якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти рішення про переголосування. Переголосування проводиться без обговорення.

15.3. Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання, не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.

У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію у складі прихильників усіх проектів для вироблення компромісного варіанту. При необхідності для роботи узгоджувальної комісії може оголошуватися перерва в роботі сесії.

15.4. Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймаються подаються секретаріату сесії в письмовій формі. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки.

Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий надає йому слово часом до 3 хвилин.

Після голосування усіх поправок голосується кожний пункт чи стаття, кожний проект рішення в цілому.

15.5. Для стилістичного опрацювання проекту рішення ради, при необхідності, обирається редакційна комісія. Вона не має права змінювати суттєвий зміст проекту. В роботі редакційної комісії  бере  участь представник постійної комісії або депутат, який вніс проект.

Районна рада може також доручити відповідній постійній комісії чи кільком постійним комісіям підготувати, відредагувати і внести на повторний розгляд текст проекту рішення ради.

15.6. Головуючий на сесії має право під час  обговорення за власною ініціативою  ставити обговорюване питання на рейтингове голосування.

Рейтинговим є голосування, коли голосується кілька альтернативних варіантів. При цьому прийнятою вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів «за» незалежно до співвідношення кількості голосуючих. Рейтингове голосування  може застосовуватися за умов підтримки такої форми голосування не менш, як половиною депутатів ради, присутніх у залі засідань.

 

Стаття 16.

16.1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів – за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагав іншого рішення з процедурних питань, які стосуються визначення способу розгляду питань та інших організаційних питань пленарного засідання і які не потребують попередньої підготовки у постійних комісіях, приймаються більшістю голосів ради, присутніх у залі.

Голосування з процедурних питань, про проект рішення за основу, поправки до проектів рішень проводиться обраним секретаріатом сесії відкрито шляхом підняття руки депутатами районної ради більшістю голосів від загального складу ради.

16.2. Для проведення відкритого поіменного чи таємного голосування і визначення його результатів,  сесія обирає з числа депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію більшістю присутніх депутатів в кількості 3-х осіб.

Лічильна комісія із свого складу обирає голову і секретаря. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів її членів.

До складу лічильної комісії не може входити депутат ради, щодо якого: поставлено на голосування питання про недовіру, якщо цей депутат одночасно є головою відповідної райдержадміністрації, поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень; депутати ради, кандидатури, яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Поіменне голосування про проект рішення районної ради (в цілому) проводиться головою лічильної комісії шляхом поіменного опитування депутатів згідно списку загального складу депутатів ради, укладеного згідно з українським алфавітом. Кожен депутат при зачитуванні його прізвища повинен чітко оголосити своє рішення щодо проекту рішення словами «за», або «проти», або «утримався», або «не голосую».

Для забезпечення відкритого поіменного голосування виготовляється відповідна кількість примірників бланків відомостей про поіменне голосування про кожен проект рішення, в яких лічильною комісією фіксується результат голосування кожного присутнього депутата на засіданні поіменно. Вказані відомості поіменного голосування після остаточного підрахунку голосів підписуються головою та членами лічильної комісії і подаються головуючому на сесії. Функції лічильної комісії щодо відкритого поіменного голосування може виконувати секретаріат сесії, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

Головуючий на сесії оголошує результати голосування (рішення прийнято чи відхилено), які фіксуються в протоколі пленарного засідання ради.

Відомості про результати поіменного голосування про проекти рішень ради є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Ці відомості розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради в день голосування та підлягають наданню за запитом відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації».

16.3. Перед початком відкритого голосування головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує якою кількістю голосів може бути прийняте рішення.

16.4. Таємне голосування обов’язково проводиться  у випадках, передбачених пунктами 1; 29; 31 ст. 43 та статей 55, 56 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  при розгляді персональних питань, у інших випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом.

16.5. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначається лічильною комісією згідно з цим регламентом і оголошується головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

16.6. Бюлетені для таємного голосування є  документами суворої звітності, виготовляються  під контролем лічильної комісії в певній кількості.

При виборах голови районної ради, коли на  цю посаду  претендує кілька кандидатів, їх прізвища, імена та по батькові  вносять в бюлетень для таємного голосування в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається  «не підтримую жодного кандидата»  і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування по виборах заступника голови районної ради вноситься прізвище, ім’я, по батькові кандидата. Праворуч проти нього розташовується порожній квадрат.

Нижче цього зазначається «не підтримую кандидата» і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис “підтримую рішення” і праворуч порожній квадрат, нижче запис “не підтримую рішення”  і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії і печатка районної ради.

16.7. Для голосування обладнується  приміщення, визначається місце видачі виборчих бюлетенів. Виборча скринька встановлюється біля кімнати для таємного голосування.

16.8. Кожному зареєстрованому депутату ради за пред’явленням посвідчення депутата районної ради, обраним секретаріатом видається один бюлетень для голосування з порушеного питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи.

На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

16.9. Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кімнаті для таємного голосування . У квадраті проти прізвища кандидата за якого голосує депутат,  робиться позначка «плюс» (+) або інша. У разі не підтримання кандидата (жодного з кандидатів), депутат робить позначку «плюс» (+) або іншу в квадраті  проти слів «не підтримую кандидата « («не підтримую жодного з кандидатів»).

Аналогічно заповнюється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких поставлено більше ніж одну позначку, в яких не поставлено жодної позначки.

У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

16.10. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

Після доповіді лічильної комісії сесія ради приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

16.11. Відкрите голосування може проводитися поіменно, якщо на цьому наполягає більшість від загального складу ради.

16.12. Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.

16.13. При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування по рішенню сесії проводиться повторне голосування. При  виявленні порушень в ході голосування  його наслідки визнаються недійсними.

16.14. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього було подано більшість голосів від загального складу депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України обумовлений інший порядок голосування, після чого підписується головою ради, а у випадках, передбачених у п.1 ст.10 даного Регламенту – головуючим на сесії. Додатки до рішення ради підписуються  заступником голови ради.

За дорученням ради прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом з внесенням стилістичних поправок, які не змінюють зміст прийнятого рішення.

16.15. Прийняте рішення ради в п’ятнадцятиденний строк розмножується і розсилається виконавчим апаратом ради постійним комісіям, районній державній адміністрації, відповідним підприємствам, установам, організаціям і посадовим особам,  міській та сільським  радам.

16.16. Рішення ради вводяться в дію відповідно до вимог чинного законодавства.

Рішення ради, що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу через десять днів після їх опублікування в пресі, діють протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку повноважень ради.

16.17. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і згоди відповідної постійної комісії.

16.18. Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі голові сесії або в секретаріат, а також ті, що викладені у висновках постійних комісій, якщо вони не отримали вирішення на сесії, в п’ятнадцятиденний строк розглядаються головою ради і направляються відповідним державним і громадським органам, посадовим особам, які зобов’язані  розглянути ці пропозиції та зауваження, про їх результати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії, а також раді, згідно чинного законодавства.

16.19. Листи і звернення громадян, що надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

16.20.На кожній сесії ради ведеться звукова стенограма засідання, зі строком її зберігання протягом повноважень ради на основі якої спеціалісти виконавчого апарату ради складають протокол.

16.21. В протоколі сесії ради вказується:

 • назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання) і дата проведення сесії;
 • кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;
 • порядок денний сесії;
 • прізвища, районна організація політичної партії (блоку), які виступили (для осіб, які не є депутатами – посади), а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;
 • перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за прийняття рішення, проти нього та утримались (протокол секретаріату сесії).

Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного, щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома довідок тощо) заносяться до протоколу сесії.

 

16.22. До протоколу сесії додаються:

 • тексти доповідей і співдоповідей;
 • рішення прийняті радою;
 • письмові запити депутатів;
 • письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;
 • письмові інформації органів ради, що роздані депутатам на сесії;
 • список реєстрації депутатів;
 • список запрошених осіб;
 • протокол секретаріату з переліком прийнятих рішень («одноголосно», «за», «проти», «утримався», «не голосував»  ).

16.23. Протокол сесії оформляється  в місячний строк і підписується головуючим на сесії ради. Якщо сесія ради триває кілька днів, протоколи засідань складаються кожного дня окремо.

Оригінали протоколів зберігаються протягом встановленого  строку в районній раді, а потім здаються в районний державний архів на постійне зберігання.

Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»

 

Стаття  17.

17.1. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна  територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації  новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує  повно важність  складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

17.2. Перше пленарне засідання сесії відкриває голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про  підсумки  виборів  депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради від кожної партії, яка набрала найбільшу кількість голосів на виборах до районної ради.

17.3. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно  до  вимог  чинного законодавства  та Регламенту ради.

17.4. Порядок  проведення  першої  сесії ради, порядок обрання голови та заступника голови районної ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії  та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються  Регламентом  ради з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” .

 

ГЛАВА  ІІІ.  ГОЛОВА РАДИ,  ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ

 

Стаття  18.

18.1. Голова ради обирається радою з числа депутатів, у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. Повноваження голови ради і порядок  його діяльності  здійснюється у відповідності до статті  55 Закону України  «Про  місцеве самоврядування в  Україні».

18.2. Голова ради  працює в раді на постійній основі і є підзвітним раді.

Він не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах /крім викладацької, наукової або творчої у позаурочний час/, займатися підприємницькою діяльністю.

18.3. Право висунення кандидатур на посаду голови ради мають депутати, у тому числі і власної кандидатури,  групи /фракції/ депутатів.

18.4. Висування кандидатур відбувається під час пленарного засідання ради. При цьому називається прізвище кандидата, від якої районної організації політичної партії, оприлюднюється хто вносить пропозицію по кандидатурі.

Депутат, що названий як кандидат, має сповістити раду про свою згоду на участь у виборах або відмову, яка не підлягає обговоренню.

Кількість депутатів не обмежується, але висування не може бути завершене, поки не одержано згоди принаймні одного кандидата на участь у виборах.

18.5. Кандидат на посаду голови ради виступає з програмною заявою, тривалість якої не повинна  перевищувати 10 хвилин.

Після виступу кожного кандидата на посаду голови ради, на вимогу не менше як третини депутатів, присутніх на сесії, може бути відведений час на запитання і відповіді в межах 10 хвилин.

Після виступу всіх кандидатів проводиться обговорення в порядку визначеному цим регламентом.

Виступаючі в обговоренні мають право на агітацію «за» будь-якого  кандидата, що бере участь у виборах, у межах, визначених правилами депутатської етики.

18.6. Після обговорення формується бюлетень для таємного голосування по виборах голови ради. Прізвища кандидатів, які дали згоду на участь у виборах, вносяться до бюлетеня в алфавітному порядку.

Голосування проводиться у порядку, визначеному цим Регламентом. У ньому беруть участь кандидати на відповідні посади, які мають першочергове право на голосування за алфавітним порядком.

18.7. Кандидат вважається обраним, якщо за нього подано більше половини голосів депутатів від загального складу ради.

18.8. Голова ради може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування. Питання про звільнення голови Ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

. 18.9. Відповідальна постійна комісія районної ради готує і попередньо розглядає питання про звіт голови ради про здійснення державної регуляторної політики у частині, що віднесена Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” до компетенції постійних комісій районної ради.

Щорічний звіт голови районної ради публікується в друкованому засобі масової інформації та розміщується на офіційному веб-сайті районної ради .

 

 

Стаття 19.

19.1. Заступник голови ради обирається радою за поданням голови ради з числа депутатів ради, у межах строку її повноважень, шляхом таємного голосування.

Заступник голови ради працює у раді на постійній основі і здійснює  свої повноваження відповідно до ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

19.2. Заступник голови ради, у разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків, здійснює повноваження голови ради.

На заступника голови ради поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю),  встановлені для голови ради.

19.3. Право висунення кандидатури на посаду заступника голови ради належить голові ради.

19.4. Кандидат на посаду заступника голови ради може виступити  з програмною заявою, у разі необхідності і на вимогу не менше,  як третини депутатів, присутніх у залі засідань, проводиться обговорення.

19.5. Голосування  проводиться у порядку, визначеному  цим  Регламентом.

19.6. Кандидат на посаду заступника голови  вважається обраним, якщо за нього подано більше  половини голосів депутатів від загального  складу  ради.

19.7. Заступник голови ради може бути звільнений з посади ради шляхом таємного голосування. При цьому заступник голови ради вважається звільненим, якщо за це проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

Питання про звільнення заступника голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше  як  третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

 

 

ГЛАВА ІV.  ДЕПУТАТИ  РАДИ.

 

Стаття  20.

20.1. Реєстрація обраних депутатів визначається Законом України «Про місцеві вибори». Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про запобігання корупції» іншими законами та цим Регламентом.

20.2. Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії районної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною територіальною  виборчою комісією і закінчуються в день відкриття  першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата районної ради  відповідно до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

20.3. Депутат районної ради є представником інтересів територіальної громади, повноважним і рівноправним членом ради і відповідно до Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад» наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів.

20.4. Депутат районної ради здійснює свої повноваження не пориваючи з виробничою  або службовою діяльністю.

20.5. Депутат не може використовувати свій депутатський мандат  в цілях, не пов’язаних з депутатською діяльністю.

20.6. Депутат районної ради повинен дотримуватися  правил депутатської етики, керуватися у своїй діяльності та поведінці загально визначеними принципами порядності, честі, гідності.

На засіданні ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій.

20.7. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і присутнім у залі засідань діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням, тощо).

20.8. Якщо депутат здійснює дії, що протирічать правилам депутатської етики, рада має право на основі висновку комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, зв’язків з об’єднаннями громадян та органами місцевого самоврядування прийняти до нього такі міри впливу:

 • попередження;
 • попередження з повідомленням у засобах масової інформації;
 • позбавлення слова на 2-х наступних сесіях.

20.9. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

 

Стаття  21.

21.1. Депутат районної ради  зобов’язаний :

 • підтримувати зв’язок з виборцями, територіальною громадою, трудовими колективами підприємств, установ і організацій різних форм власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;
 • не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу районної ради та її органів, про виконання планів і програм соціально-економічного розвитку та інших програм;
 • брати участь у виконанні рішень ради та її органів, доручень виборців та масових заходів, які проводять  органи місцевого самоврядування;
 • вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
 • вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати їх пропозиції, звернення, заяви і скарги, вживати заходів щодо їх оперативного вирішення;
 • депутат районної ради, який не виправдав довір’я виборців, може в будь-який час бути відкликаний ними згідно чинного законодавства.

21.2.Депутат має право:

 • офіційно представляти виборців та інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, незалежно від форм власності з питань, що належать до відання районної ради, порушувати  перед ними питання, що зачіпають  інтереси виборців та вимагати їх вирішення, вносити на їх розгляд пропозиції з питань, пов’язаних з депутатськими повноваженнями, брати участь у їх розгляді;
 • доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою отримання результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу районної ради. У своїй роботі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, з органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями  громадян.

При  здійсненні депутатських повноважень  депутат має право на:

 • депутатське звернення;
 • депутатський запит;
 • депутатське запитання;
 • на невідкладний прийом;
 • вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

Депутат є відповідальним перед виборцями району, їм підзвітний  і зобов’язаний періодично , але не рідше одного разу на рік  звітуватися  про свою роботу.

 

Стаття  22.

22.1. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та  організацій, незалежно від форм власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи  дати офіційне  роз’яснення  з питань, віднесених до їх компетенції.

22.2. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради , її органів, сільського , селищного, міського голови, керівників

підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови  районної державної адміністрації, його заступників,керівників відділів і управлінь з питань,які віднесені до відання ради.  Депутатський запит може бути внесений  депутатом  місцевої ради  або  групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи  усній  формі.  Запит  підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання ради.   Депутатський  запит  обговорюється  у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради.     Рада  може  зобов’язати   відповідний   орган   подати   у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата місцевої ради.      Орган або посадова особа,  до яких  звернуто  депутатський запит,  зобов’язані  у  встановлений  радою  строк  дати  офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді і  депутату  місцевої ради.  Якщо  запит  з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк,  то орган або посадова особа зобов’язані письмово  повідомити  раді та депутатові місцевої ради,  який вніс запит,  і запропонувати інший строк,  який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання запиту.  Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.      Депутат місцевої ради має право дати оцінку  відповіді  на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше   1/4   присутніх  на  засіданні  депутатів  місцевої  ради. Посадові осіби,  до яких звернуто запит,  своєчасно інформують про дату  та  час  обговорення  відповіді  на  запит  .  Вони або уповноважені  ними  особи  мають  право  бути  присутні  на  цьому засіданні ради.      За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.             п.22.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення  з тієї чи іншої проблеми.       Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або  дано депутату  місцевої  ради  в індивідуальному порядку.  Запитання не включається до порядку денного сесії,  не обговорюється і  рішення по ньому не приймається.            П.22.4.Порядок розгляду депутатського звернення ,депутатського запиту,депутатського запитання визначається статтями  13, 21, 22 Закону України«Про статус депутатів місцевих рад».

Стаття  23.

    П.23.1. У раді та її органах депутат зобов’язаний брати участь  у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно  сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення ради, її органів чи голови ради, інформувати їх про виконання доручень.

У разі неможливості бути присутнім  на пленарному засідання ради, засіданні  постійної комісії, президії районної ради чи інших засіданнях депутат місцевої ради повідомляє про це особу, яка очолює відповідний  орган.

У разі  пропуску депутатом протягом року  більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин  рішень і доручень ради та її органів рада може звернутися до районної організації політичної партії (блоку), яку він представляє в раді, з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку. Така пропозиція попередньо розглядається  на засіданні постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, зв’язків з об’єднаннями громадян та органами місцевого самоврядування, яка подає висновки та рекомендації на розгляд президії районної ради для прийняття відповідного рішення.

23.2. Депутат ради  користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради  та її органів, до складу яких він входить.

23.3.Депутат має право:

 • обирати (бути обраним)  до органів відповідної ради;
 • офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;
 • пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;
 • вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку  розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
 • висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;
 • брати участь в дебатах, звертатися із запитаннями, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючим на засіданні;
 • виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки.

23.4. Депутат  районної ради наділений усією повнотою повноважень,передбаченими законами України.

Ніхто не може обмежити повноваження депутата інакше, як у випадках, передбачених  Конституцією  та законами України.

23.5. Рада та її органи забезпечують  необхідні умови  для ефективного здійснення депутатами їх повноважень, сприяє   діяльності депутатів.

 

 

 

Стаття  24.

24.1. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої ради на сесіях ради, або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням  постійними комісіями  чи надсилаються на розгляд підзвітним  і підконтрольним органам  та  посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ і організацій, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження  у строки, встановлені радою, про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів районної ради, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

Проводиться фіксація звернень депутатів внесених на пленарних засіданнях з відміткою про відповідь.

 

Стаття  25.

25.1. Депутати районної ради мають право об’єднуватися в депутатські фракції, групи .  Голова ради і його заступник не можуть входити до складу депутатських груп чи фракцій.

25.2. Депутатська фракція формується на партійній основі депутатами ради, які обрані в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевої організації політичної партії, а також депутатами, обраними по одномандатних мажоритарних округах від цієї місцевої організації партії, для реалізації програмних цілей партії на основі спільних ідеологічних поглядів. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії.

25.3. Депутатські групи формуються з депутатів ради, які представляють різні політичні партії та позапартійних, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах. Депутатська група складається не менш як з п’яти депутатів ради. Повна та скорочена назва депутатських груп визначається ними самостійно.

25.4.Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів.

25.5. Порядок створення депутатської фракції та групи, умови вступу,  виходу чи виключення з них, а також порядок роботи визначаються цим Регламентом і самою депутатською фракцією, групою.

25.6. При надходженні до ради письмового повідомлення на ім’я голови ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні ради доводиться до відома депутатів ради.

Депутат подає заяву керівникові фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє голову районної ради про прийняте рішення.

Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються виконавчим апаратом ради серед депутатів ради. Таким же чином повідомляється про зміни у складі депутатських фракцій чи груп.

25.7. Депутат може входити до складу лише однієї зареєстрованої депутатської фракції, групи.

25.8. Депутатська фракція, група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень   районної  ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до їх складу.

25.9. Кожна депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу, партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. До складу депутатських  фракцій можуть  входити  також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. Депутатська група складається не менше,як із п’яти депутатів

25.10. Умовою реєстрації фракції є подання на ім’я голови районної ради письмове повідомлення, підписане депутатами цієї фракції із зазначенням її назви, персонального складу, керівників та уповноважених представників фракції.

Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні ради інформує депутатів місцевої ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

25.11. Про зміни у складі депутатської групи, фракції її повноважний представник письмово повідомляє голову ради. Це повідомлення підписує депутат, щодо якого воно подається, або лише повноважний представник депутатської групи, фракції, якщо депутата виключено з групи, фракції.

25.12. У разі, коли склад депутатської групи стає меншим ніж встановлена в Регламенті кількість, вона через 15 днів після отримання повідомлення оголошується головою ради розпущеною.

Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції та групи не є підставою для перегляду персонального складу органів ради, за винятком президії ради, представництво в якій втрачається відповідною фракцією чи групою.

25.13. Голова ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщеннями, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє здійсненню депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій у раді.

25.14.Кожна депутатська фракція, група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.

25.15. Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені районної ради.

 

 

Стаття 26.

Повноваження депутата можуть бути припинені  достроково у відповідності до ст. 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

Повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за наявності перелічених підстав, засвідчених офіційними документами, без прийняття рішення відповідної ради у разі:

1) його відкликання виборцями у встановленому цим Законом порядку;

2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і законом не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

4) обрання його депутатом іншої місцевої ради;

5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі;

7) його смерті.

 1. Повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв’язку:

1) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень.

 1. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вирішуються судом.
 2. У разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вибори депутата замість депутата, який вибув, проводяться відповідно доЗакону України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” .

 

 

 

ГЛАВА V.  ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Стаття 27.

27.1. Постійні комісії є органами  ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Для здійснення контролю за дотриманням вимог щодо недопущення  виникнення конфлікту інтересів в голови та заступника, депутатів районної ради при підготовці та прийнятті рішень районної ради, надання зазначеним особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками покладається на постійну комісію, визначену районною радою.

27.2. Постійні комісії обираються радою  за пропозицією голови ради на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Чисельний склад комісії визначається рішенням ради, але не менше 5 депутатів.

Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

27.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та  його заступник.

27.4. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініці­ативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджет району, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розви­ток відповідних галузей господарського і соціально-культурного  будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

27.5. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

27.6. Постійні комісії за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності  та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради;  здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради.

27.7. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіа­лів і відділень необхідні матеріали і документи.

27.8. Організація  роботи  постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова  комісії  скликає і веде  засідання  комісії,  дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями                   громадян,  підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації  висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії  або  неможливості ним виконувати свої повноваження з інших  причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

27.9 Засідання постійної комісії скликається  в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь  більше  половини від загального складу комісії.

27.10. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки  і рекомендації.  Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються  більшістю голосів  від  загального складу комісії і підписуються головою комісії, а  в  разі   його відсутності  – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії  підписуються головою і секретарем комісії.

27.11. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому  розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони  адресовані. Про результати розгляду  і  вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

У випадку несвоєчасного розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть вносити до ради пропозиції про притягнення винних до відповідальності.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації.

27.12. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати  комісії і і групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій,  можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням  ради, її  голови, заступника голови розглядатися спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями  на їх спільних засіданнях, підписуються  головами відповідних постійних комісій.

27.13. Депутати  працюють у постійних  комісіях на  громадських засадах.

27.14. Постійні комісії є  підзвітними  раді та відповідальними перед нею.

27.15. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних  комісій  визначаються  цим регламентом  та Положенням  про постійні комісії,  що затверджується районною радою.

 

 

ГЛАВА VІ. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ

 

 

Стаття 28.

28.1. Рада у випадку необхідності створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються  з числа депутатів з урахуванням  пропозицій постійних комісій для  здійснення  контролю з конкретно  зазначених радою питань, що належать до повноважень  місцевого самоврядування.  Контрольні комісії подають   звіти і пропозиції на розгляд ради.

28.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії  ради,  її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим,  якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

28.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,  закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією  для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи, не повинні розголошувати інформації,  яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

28.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняється  з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також  у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

ГЛАВА VІІ.  ПРЕЗИДІЯ РАДИ.

 

Стаття 29.

29.1. Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

29.2. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій, голова державної адміністрації або в разі відсутності виконуючий     його обов’язки   або тимчасово виконуючий обов’язки   (за згодою).

29.3.Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

 

ГЛАВА VІІІ. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ РАДИ.

 

Стаття 30.

30.1. Рада утворює виконавчий апарат. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування  в Україні”  та  іншими законами. Стаття 31 п.31.2. викласти: « До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій, голова державної адміністрації або в разі відсутності виконуючий         його обов’язки   або тимчасово виконуючий обов’язки   (за згодою).»

 

30.2.   Виконавчий апарат районної ради є розпорядником  публічної інформації, що була отримана або створена в процесі реалізації повноважень, передбачених законодавчими актами, районною радою, та яка знаходиться у володінні виконавчого апарату районної ради, а також, що була отримана або створена виконавчим апаратом районної ради в процесі забезпечення діяльності районної ради, та яка знаходиться у виконавчому апараті районної ради.

Порядок доступу до публічної інформації та організації роботи за запитами на інформацію регламентується відповідним розпорядженням голови районної ради

в межах діючого законодавства. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язку з районними організаціями політичних партій, територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами, посадовими особами місцевого самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради.

30.3. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання встановлюються радою за поданням її голови.

Умови оплати праці голови районної ради та заступника голови районної ради здійснюється в межах затверджених видатків на оплату праці та згідно рішення сесії районної ради, яке приймається депутатами ради і діє з моменту вступу на посаду та протягом їх повноважень.

30.4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

 

 

ГЛАВА  ІХ.  КОНТРОЛЬНІ ФУНКЦІЇ РАДИ.

 

Стаття 31.

31.1. Рада не  рідше одного разу на рік заслуховує звіт голови  ради про його діяльність з часу його обрання.

31.2. Рада періодично розглядає звіти про роботу постійних комісій. Необхідність розгляду звіту постійної комісії  визначається радою.

31.3. Рада періодично заслуховує звіти депутатів про виконання рішень і доручень ради. Необхідність розгляду звіту депутата визначається радою.

31.4. Рада, у визначений нею термін, відповідно до ст. 43  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслуховує звіти голови  районної державної адміністрації, його заступників про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради  з цих  питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень.

31.5. Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна Раді у виконанні районних програм соціально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих питань.

31.6. Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації Рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.

 

ГЛАВА  Х.  РЕГУЛЯТОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ РАЙОННОЇ РАДИ.

 

Стаття 32

32.1. Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження планів роботи районної ради.

32.2. Рішення районної ради, які містять ознаки регуляторних актів, вносяться на розгляд районної ради відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів.

32.3.  Організація реалізації покладених на районну раду повноважень у здійсненні державної регуляторної політики покладається на постійну комісію районної ради з питань роботи господарського комплексу, сільського господарства та земельних відносин, обслуговування населення та соціального розвитку села, розвитку і підтримки підприємництва в районі.

32.4. Відповідальна постійна комісія забезпечує планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік, у тому числі шляхом узагальнення пропозицій, отриманих від розробників проектів регуляторних актів. Ці пропозиції подаються розробниками проектів регуляторних актів до відповідальної постійної комісії не пізніше 1 листопада поточного року.

32.5. За рішенням районної ради до затвердженого плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів можуть вноситися зміни.

Затверджений план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та зміни до нього оприлюднюються шляхом опублікування в друкованому засобі масової інформації районної ради та розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради в мережі Інтернет не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

32.6. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів до розгляду районною радою покладається на розробників проектів.

 

Стаття 33.

33.1.  Стосовно кожного проекту регуляторного акта його розробником у порядку та строки, встановлені в Законі України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, готується аналіз регуляторного впливу.

Розробник проекту регуляторного акта в порядку та строки, встановлені в Законі України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності ”,  інформує повідомленням про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторного акта за рахунок власних коштів.»

 

33.2. Проекти регуляторних актів та аналізи регуляторного впливу подаються до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проектів регуляторних актів вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

33.3. Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта, який разом з цим проектом та підписаним аналізом регуляторного впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики (далі – пропозиції уповноваженого органу).

Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації, громадські об’єднання, наукових робітників та фахівців відповідних галузей. Термін підготовки експертного висновку – один місяць з моменту отримання відповідальною постійною комісією проекту рішення від розробника.

33.4. На підставі аналізу регуляторного впливу, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

33.5. У разі мотивованого подання депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради без аналізу регуляторного впливу. У цьому випадку  висновки про відповідність проекту регуляторного акта готуються тільки на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

33.6. Висновки відповідальної постійної комісії та пропозиції уповноваженого органу передаються для вивчення до профільної постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді, за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

33.7. При розгляді на пленарному засіданні ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, а також пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

 

Стаття 34.

34.1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується виконавчим апаратом районної ради, а у разі, якщо рішеннями районної ради повноваження щодо забезпечення виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів делеговано районній державній адміністрації – районною державною адміністрацією.

34.2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, подається до профільної постійної комісії районної ради не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту .

34.3. Регуляторні акти, прийняті районною радою, оприлюднюються в друкованому засобі масової інформації районної ради не пізніш, як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

34.4. Інформація про здійснення регуляторної діяльності районною радою розташовується на офіційному веб-сайті районної ради».

 

 

Голова ради                                                                  С.Сундуков